Ekonomi

Atıl arazilerde tarım yapılması hedefleniyor

Sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle tarımsal işletmelerde ölçeklerin büyütülmesi ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Atıl arazilerde tarım yapılması hedefleniyor

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, Devlet Su İşleri sulama yatırımları portföyünde proje bazında kaynak tahsisinde önceliklendirmenin titizlikle yapılmasının önemine işaret edildi.

Programa göre, devam eden projeler kapsamındaki depolama tesis ve sulama şebeke inşaatlarından 2019'da tamamlanacak olanlara öncelik verilecek.

Kapsamlarındaki iş programları 2020 ve sonrasına sarkan projeler yavaşlatılacak ve bu ilke doğrultusunda kapsamında sözleşmeye bağlanmış iş bulunmayan projelerden fizibilitesini yitirdiği tespit edilenler yatırım programından tasarruf edilecek.

Ayrıca, söz konusu işler irdelenerek toplulaştırılmış projeler revize edilecek. Yeniden önceliklendirme çalışması neticesinde, kaynak kullanımında tasarruf sağlanırken hizmet seviyesinin korunması hedeflenecek.

- Atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak

Gıda güvenliğini temin için ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacak.

Sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle tarımsal işletmelerde ölçeklerin büyütülmesi, arazi edinimi uygulamalarının geliştirilmesiyle arazi bankacılığı dahil çeşitli modellerle atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan tarım bilgi sistemlerinin, diğer kurumların hizmetlerinde ortak kullanıma sunulabilecek olanlar da dikkate alınarak geliştirilmesine devam edilecek.

- Piyasada tüketici güveni sağlanacak

Programda, ticaret faaliyetlere ilişkin konulara da yer verilirken yüksek katma değerli hizmet üretimi ve verimlilik artışının sağlanması ile teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek hizmet kalitesinin artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Rekabetin ve tüketicinin korunması ile sektör içi kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı bir ticari ortam tesis edilmesi ve Türkiye'nin, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi hedeflendi.

Belirlenen hedefler doğrultusunda önümüzdeki yıl ticari faaliyetlere ilişkin sağlık, hijyen, kalite, verimlilik ve çevreye etkileri açısından piyasada tüketici güveni sağlanacak, ticaret hizmetleri alanında piyasa gözetim ve denetimi daha etkili ve koordineli bir biçimde uygulanacak. Alışveriş turizminde ülke potansiyeli değerlendirilecek, moda ve alışveriş merkezleri geliştirilecek.

Öte yandan, inşaat sektörünün yurt içinde uluslararası standartların üzerinde üretim ve hizmet kalitesine ulaşması, yurt dışında ise küresel bir marka haline gelmesi hedeflenecek.

- Bölgesel kalkınma

Programda, bölgesel kalkınmaya ilişkin amaçlara da yer aldı. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve refahın yurt sathına dengeli bir şekilde yayılmasını hedefleniyor.

Bu çerçevede, program döneminde bölgesel gelişme politikalarında sektörel politikalarla uyum gözetilecek, bölgelerin ihtiyaçlarına duyarlı yenilikçi uygulama araçları geliştirilecek.

Ayrıca desteklerde odaklanma ve katkısallık sağlanacak ve bölge planları ile uygulama arasındaki bağlantıyı güçlendirecek program yönetimi yaklaşımına geçilecek.

IPA 2 döneminde kalkınma ajanslarının daha etkin bir görev üstlenmelerine yönelik ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülerek, ajansların kurumsal yapıları ile insan kaynağı kapasitesi güçlendirilecek.

Yorumlar