İslamiyet

Hasbünallahu ve Nimel Vekil duasının anlam ve önemi

Hadislere göre ateşe atıldığı zaman İbrahim Peygamberin söylediği “Allah bana yeter, o ne güzel vekildir” duası Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde geçer ve Müslümanların başı sıkıştığında etmesi tavsiye olunan önemli bir duadır.

Hasbünallahu ve Nimel Vekil duasının anlam ve önemi

"Hasbünallahu ve Nimel Vekil" Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmrân sûresi'nin 173. ayetinde geçen bir duadır: "Birtakım insanlar onlara, “İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun” dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve “Hasbünallahu ve Nimel Vekil!” diye cevap verdiler."

Anlamını açıklamadan önce cümlede geçen sözcüklerin anlamları ile başlayalım: 

Vekil kelimesi;  Arapça'da "birinin işinin görülmesini başkasına havale etmesi" anlamına gelen vekl (vükûl) kökünden türeyen vekîl kelismesi  “işin havale edildiği kimse" anlamına gelir.

Hasbinallah kelimesi; "Allah bize yeter” demek olup dilimizde ne yapılacağı bilinmeyecek kadar âciz kalınan durumların ifâdesi olarak kullanılır. Arapça'da “saymak, hesap etmek” anlamına gelen husbân (hisâb) masdarından sıfat olan Hasip “her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çeken” demektir. Hasîb, ayrıca “asaletli ve şerefli olmak” anlamındaki haseb masdarıyla bağlantılı olarak “yüce ve şerefli” mânasına geldiği gibi if‘âl babındaki kullanılışından hareketle “yeten, kâfi gelen” anlamında da kabul edilir...

Nimel sözcüğü Arapça'da sahip, dost, yardımcı, koruyucu, gözetici anlamlarına gelir. 

Hasbünallahu ve Nimel Vekil'in Türkçe anlamı  "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" demektir. 

Hadis literatürüne göre ;  Bazı münâfıklar, Bedr-i suğrâ’da Ebû Süfyân komutasındaki müşriklerle karşılaşmaya hazırlanan Müslümanları savaştan caydırmak için, Kureyşlilerin çok büyük bir güç oluşturduklarını söylediklerine aldıkları cevap; "Hasbünallahü ve Nimel Vekil" olmuştu. 

Bazı hadisçilere göre ise  “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” sözünü, ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselâm söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü “Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çaresine bakınız!” dediklerinde söylemiştir.

Maddi ve manevi bir çok faydaya kapı açan bu dua samimiyetle edildiğinde insabı darlıklardan kurtaran mucizevi etkilere kapı açmaktadır... Dua zikir olarak da çok sık tekrar edilmesi tavsiye olunan bir ilahi metindir. 

Ancak tüm zikirlerde olduğu gibi belli sayırlarda edilirse şöyle olur tarzı, pazarlık içeren hatta daha kötüsü büyüsel işlev kazandırılan kullanımlarından sakınmak gerekir. 

Yorumlar