Ferda Ercan Uyulan Ferda Ercan UyulanOkültizm ve Enerji

Yıldız Sembolleri ve Anlamları

26 Eylül 2020 Cumartesi
Yıldız Sembolleri ve Anlamları
Yıldız Sembolleri ve Anlamları

Işıltılarına gözümüz dalarken arı düşüncelere büründüğümüz yıldızlar, sembollere dönüşerek, farklı kültürleri birleştirmiş, okült nümeroloji içindeki anlamları ile birçok alanda kullanılmaktadırlar. Yıldız sembolleri gizli bilgileri aktarmak için efsanelere, kutsal metinlere, bayraklara tapınaklara ve önemli yapıtlara işlenmiştir. Aslında üzerlerine bir düşünce gücü yüklenilerek, derin anlamlar taşıması hedeflenmiş sembollerdendir.

Tüm sembolizm, bir düşünce veya halin biçim ve rakamla ifadesi olur. Farklı gerçeklerin bakış açılarını anlatmaya aracıdır. Her bir harfin, rakamın, geometrik şeklin taşıdıkları anlamlarla enerjiler bulunuyor. Bazen aynı sembol, gerçek anlamından başkalaştırılmış halde kullanılabilir. O nedenle, gerçek manalarını bilmek önemlidir. Dile getiremediğimiz, ama sezgi ile bilebildiğimiz büyük hakikatleri yansıtan sembollerin işlevleri ezoterik ve evrensel dili yansıtmaktır.

Bildiğimiz gibi Kainat, sayısal ve geometrik bir düzen içinde, mükemmel bir ritmle akar, devinir. Semboller bilimi, alemin duyuların fark etmediği gizli yanı ile, görünür yanı arasındaki benzeşimle realitenin üst anlamına yöneliktir.

4 Köşeli Yıldız

Dört Köşeli yıldızlar, Amerikan yerlilerinin kıyafetleri, kapları, kalkan ve taş işlemeciliğinde kullanılmış, Nato'nun da yıldız sembolüdür.

5 Köşeli Yıldız: Pentagram

Elementlerin işleyişini gösteren en güçlü sembol Pentagramdır. Ritüellerde 4 elementi dengede tutmaya yarar. Pentad; Diyad ile Triad'ın toplamıdır. Kehanetin, Kabala anahtarlarının ve okült sembollerin en güçlüsüdür.

Tılsım olarak kullanılan beş köşeli yıldız, özel bir gizem sembolü olarak 5 elementin birleşim ve uyumunu sembolize eder. Ateş- İrade, Hava -Zeka, Su -Duygular, Toprak- madde alemi ve Esir, Ether ise, ruhun özelliği olarak plazma enerjisi gibi bir anlam bulur. Pisagor’a göre 5, insanın rakamıydı. Enerjetik hali ile bir çok doktrine, ezoterizmde, simyada, törensel büyüde ve paganizm gibi sistemlerde, wicca ritüellerinde, majikal işlemlerde kullanılan sembol; aklın bütünlüğünü, ruhun krallığını, insan vücudunu simgeler.

Kabbala geleneğinde en üst sefirotu, beş kutsal ifade ile; adalet, merhamet,bilgelik anlayış ve yüksek ihtişam olarak ele alınmıştır.

Satanist doktrinlerde Pentagram sadece satanik bir sembol değil, bereketi, temel elementleri ve yörüngesi boyunca Pentagram çizen Venüs'ü, gücü, egemenliği anlatan tılsımdır. Normal halde çiziminde, üst köşesinde insanın başı yukarıda ve ayakları, kolları açık halde iken belirir. Ters çizilmesi negativite ve inkardır. Beş adet Alfa harfinden oluşan yıldız Pentalfa olarak adlandırılır.

6 Köşeli Yıldız: Heksagram

Altı köşeli Davud Yıldızı bazı antik pagan tanrılarının sembolüdür. Hexad, Proto Türk- uygarlığında, beylerin Ongun'u ve güç sembolü olarak kullanılmıştır.

Eskinin sihirli sembolü 6 köşeli yıldız iç içe geçmiş, yukarı bakan ucuyla kozmik açılımı, ayrıca tanrıya ulaşmayı, aşağı bakan üçgenin ucu ile içsel yolculuğu, ayrıca enkarne oluşu da sembolize ederken, evrenin 6 yönünü gösterir; kuzey, güney, doğu, batı, aşağı ve yukarı.

Yine koruyucu güç sembolüdür. Davud'un Kalkanı, altı kollu yıldız motifi Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nde de bir burç sembolü olarak, Ön Türk boylarında Tamga halinde, Ural bölgesinde ve Kumanlarda Kün-Eki sembolü, yani Gök İkilisi biçiminde Yaradan ve yaratılmış ifadesine bürünür.
Altı köşeli yıldız örnekleri, Baalbek tapınağı ile, Bakkhus mabedinde de bulunur.

Hint kültüründe Güneşi sembolize eden Sri Yantra; yaratıcı Vişnu üçgeni ile, yıkıcı Şiva üçgeninin birliğini gösteren ve Kutsal Evliliği bir mandala halinde betimleyen semboldür.
Karşıtların birliğini simgeleyen ve birbirine geçmiş iki ters üçgenden oluşan altı köşeli yıldız, bazen eril-dişil, bazen ruh ve madde ilişkisi, simyada su ve alev, Çin'de yer ile gök evliliği, hermetik majikal uygulamalarda ise, Makrokozmos’u sembolize etmektedir.

Teke beyliği sancağı-1373, Candaroğulları ve Karamanoğulları sancaklarında, İlhanlılar ile Artukoğullarının amblemlerinde sık kullanılan bu yıldız, bir çok kültürde yer alsa da, yoğunlukla bilinen bir Musevi sembolü olmuştur.

Davut Yıldızı, ateş ve su düalitesinin karşısında yer alan hava-toprak sembolleriyle birlikte, dört elementi bir araya getiren ezoterik bir sembol olarak tasarlanmıştır. Heksagram, kabalistik büyü sanatları ve Arkana tılsımlarında varlıkların celbi için kullanılmaktadır.

7 Köşeli Yıldız: Septagram

Yunanca hept 7, latince sept 7 anlamında olduğu için heptagram veya septagram olarak adlanır. Perilere ve sihire olan inancın sembolü, yedi ışının yıldızıdır.

Yüce benliğimizin 7 ışını ise; irade, sevgi, zeka, huzur,güç, dürüstlük ve büyü olarak anlamlandırılır. Geometrik bir ilkeyle yedi köşeli yıldızın mükemmel adamı simgelediği, ama sınırlı olanı işaret ettiği bilinir.

Peri veya elf yıldızı olarak Sihirin sembolü, yedinin uğuru, dünyanın antik yedi mucizesi, yedi gezegen gök kuşağındaki yedi renk, yedi nota, haftanın günleri, simyada yedi metal ve cennetin yedi katını da temsil edebilir. Septagram sembolü Kabala’da Netzach küresi tarafından yönetilir ve evrenin işleyişini betimler. Şansı anlatır, Wiccalıkta Faery geleneğini sürdürenler için kutsaldır.
Geniş açılı heptagram ise, Babalon sembolü olarak, Aleister Crowley ve O.T.O tarafından kullanılmıştır.

8 köşeli yıldız: Octagram

Bir kalkan ve koruyucu olarak kullanılabilir ve sırları yönettiği düşünülür. Oktad, adalet temsilcisidir.

Selçukluların temel sanatsal figürlerindendir ve İslam dünyasında, 8 cenneti anlatan sembol olmasının yanında 8 ilkeyi anlatan bir sembol olarak kullanılır. İlkeler; sabır, şükür, sadakat, merhamet, doğruluk, sır tutmak, acizliğini bilmek ve cömertliktir.

Osmanlı, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan armaları Sultan II. Abdülhamid Han’ın Tuğrası, T. C. Emniyet Genel Müdürlüğü Arması, Selçuklu eserleri, Divriği ulu cami, Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ve bunların bazılarında yeni yapılan demir parmaklıklara süsleme olarak da uygulanmıştır.
Diğer yandan, Malta şövalyelerini temsil etmiştir.

Şövalyelikte 8 ilke olan; inançlı olmak, güçsüzler için savaş, cesaret, dürüstlük, cömertlik, azim, kahramanlık ve sadakati betimler.

Türk polis armasındaki Sekiz Köşeli Yıldız, ilk olarak Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından devlet hizmetinde başarılı kişilere verilen madalya şeklinde çıkartılmış, daha sonra Türk polisinin amblemi olmuştur. Alt bölümündeki çift başlı kartal, Selçuklu Devleti'nin (1040-1157) güç, özgürlük ve bağımsızlık simgesidir. Armadaki “Sekiz Köşeli Yıldız”ın toplam 62 ışını vardır, bu ışınlar, bir Güneş Kursu gibi 62 etik değeri ve 8 ana kuralı anlatmaktadır.

9 Köşeli Geometrik Yıldız diyagram: Enneagram

En geniş doğal sayı olarak, “tamamlanma, hikmet’’ anlamına gelir. Son tam sayı olarak bir devrenin tamamlandığına işaret eder. Enneagram- Aydınlanma sembolüdür.

Yüksek bir gelişim potansiyeline ulaşmanın anahtarı olarak, ayrı düzeylerde kişisel gelişimin, farklı psişelerdeki 9 ayrı kişilik tipini, G.I. Gurdjieff ve P.D. Ouspensky'nin fikirlerine dayalı mistik dördüncü yol öğretisini de kapsadığını görürüz. Enneagram, Gurdjieff'te, kainatın matematik kanunlarına dayanan felsefi, kozmolojik insan eğitimi modelidir. İnsanı özüne çevirme amacı taşır. 9 kişilik tipinin tesbitinde önem kazanır.

Bir çember içindeki 9 köşeli diyagramdır. Yunanca ennea (dokuz) ve grammos (çizilmiş, yazılmış) sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Dokuz kişilik tipi ise; reformcu, yardımcı, başaran, bireyci, sadık, hevesli, meydan okuyan, inceleyici ve barışçı olarak sıralanmıştır.

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com
www.facebook.com/okultizmveenerji

fferdauyulan@gmail.com