Saba Melike Belkis Doğar tüm yazıları

Vizyon Tasarımı Danışmanı, Yaşam Enerjisi Rehberi

Evveli Hû Âhırı Hû

“Yunus Taptuğ u Saltuğ u Barak’tandır nasib
Çün gönülden cûş kıldı ben nice pinhân olam

Yunus imdi bu sözü sen âşıka di âşıka
Kim sanâ ben sıdk olam hem derd ü hem dermân olam

Gâh hâlis gâh muhlis olam uş Furkan ile
Gâh Rahmânur-rahıym yâ Hayy ü yâ Mennân olam

Geh dönem bir şems olam zerremde yüzbin arş ola
Geh yine tuğyân olam âlemlere tufân olam

Evveli Hû âhırı Hû yâ Hu illâ Hû olam
Evvel âhır ol kalâ vu “men aleyhâ fân” olam”

Yunus Emre

* Taptuğ: Yunus Emre’nin şeyhi, Barak Baba’nın halifesi;

Saltuğ (Sarı Saltuk Baba): XIII. yüzyılda yaşamış bir eren, Mahmud Hayrani mensuplarından ve alp erenlerdendir;

Barak (Baba): Babai şeyhlerinden olup Sarı Saltuk’un halifesidir; 

Nasib: Kısmet, talih, baht; cuş: coşmak, taşmak;

Pinhân: gizli, saklı; sanmak: zannetmek; sıdk: doğruluk, gerçeklik, sadakat; 

Geh/gâh: bazen, arasıra; hâlis, saf, temiz yürekli, özü sözü doğru;

Muhlis; ihlas sahibi, özü sözü doğru, dürüst; uş: işte;

Furkân: iyi ile kötü, hak ile bâtıl, helal ile haram arasındaki farkı gösteren, gerçek ile aslı olmayanı ayıran (Kur’an-ı Kerim);

Rahman-ı Rahîm: esirgeyen ve bağışlayan;

Hayy: daima diri olan (Allah); Mennân: ihsan sahibi, dilemeden veren (Allah’ın isimlerinden);

Şems: güneş; zerre: bir şeyin bölünemeyecek kadar küçük parçası; 

Arş: dokuzuncu gök, bütün âlemi çevreleyen, âlem tasavvurunun sonu ve en yüksek noktası kabul edilen yer; tuğyan: taşkınlık, coşkunluk;

Tufân: Hz Nuh zamanında doğru yoldan ayrılanları helak eden fırtına; evvel: ilk, önce;

Hû: O (Allah’ın simlerinden), görünmeyen âlemdeki durumudur, bî sükûn olduğu mertebedir; 

Âhİr: son; illâ: mutlaka;

ol: o;

kalâ: kaldığında;

vu: ve;

“men aleyhâ fân”: yeryüzünde ne varsa geçicidir, ancak yücelik ve kerem sahibi Rabbinin zâtı kalıcıdır (55. sure, 26-27. ayet)

Saba Melike Belkıs Doğar - Mistikalem.com

intouchlife@gmail.com

https://intouchcoaching.wordpress.com

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ